Biểu mẫu Bảo hiểm xã hội   Biên bản họp cán bộ nhân viên (nộp phòng lđtbxh)

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh Phúc

***

 

BIÊN BẢN HỌP CÁN BỘ NHÂN VIÊN

 

 

Hôm nay, ngày  09 tháng  09 năm ………, tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đông Đô Chúng tôi gồm :

 

1-     Ông : Hoàng Trọng Giáp.                Chức vụ: Giám Đốc – Chủ Tọa Cuộc họp

2-     Ông : Mai Bá Hải                              Chức vụ: Phó Giám Đốc – Thư ký cuộc họp

3-     Và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty:….

 

Nội dung cuộc họp:       Thông qua quy chế, quy định lương và thang bảng lương áp dụng trong công ty.

1-     Giám đốc phổ biến quyền lợi và nghĩa vụ sau khi ký hợp đồng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động phải thực hiện. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động cần có các quy chuẩn để áp dụng cho thống nhất trong công ty. Yêu cầu các cán bộ công nhân viên công ty với tinh thần tự chủ, đoàn kết, cầu tiến tham gia góp ý kiến cho các dự thảo trên.

2-     Phó Giám đốc đọc dự thảo Quy chế, quy định lương và thang bảng lương áp dụng trong công ty cho toàn bộ nhân viên công ty cùng nghe và lấy ý kiến tham gia, đóng góp.

3-     Các thành viên sau khi xem xét, thảo luận và đi đến nhất trí 100% thông qua nội dung các quy chế, quy định .

4-     Toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty sau khi nghe đọc quy chế, quy định của công ty đã hoàn toàn nhất trí và mong muốn được áp dụng một cách tốt nhất.

Giám đốc

Thư ký

 

 

 

 

 

NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÔNG ĐÔ

(Nhất trí với quy chế , quy định, thang lương của công ty xây dựng)

 

STT

Họ và tên

Chữ ký

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55