Biểu mẫu đăng ký kinh doanh   Biên bản thỏa thuận góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn


Tên công ty

…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN

(V/v góp vốn điều lệ)

            Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ………………..tại ………

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

1.      Ông, bà……………………………

Giới tính ……………….Quốc tịch:

Sinh ngày: …………………

Chứng minh nhân dân số: ……….. ngày cấp …………… Nơi cấp

Hộ khẩu thường trú: ……

2.      Ông, bà……………………………

Giới tính ……………….Quốc tịch:

Sinh ngày: …

Chứng minh nhân dân số: ……….. ngày cấp …………… Nơi cấp

Hộ khẩu thường trú: ………………………………

3.      Ông, bà……………………………

Giới tính ……………….Quốc tịch: ………………....................................................

Sinh ngày: …………

Chứng minh nhân dân số: ……….. ngày cấp …………… Nơi cấp

Hộ khẩu thường trú: …

 

Đã tiến hành họp về việc góp vốn điều lệ công ty, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích góp vốn: ……………….

2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên/cổ đông: …………

3. Thời gian góp vốn: …………………………………………………………

5. Cam kết của các thành viên/cổ đông: …………………………………………….

6. Nguyên tắc chia lợi nhuận: …………………….

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

 

CÁC THÀNH VIÊN/ CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

 

Tên cổ đông/thành viên

Chữ ký

 

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55