Biên bản thỏa thuận góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn


Tên công ty

…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN

(V/v góp vốn điều lệ)

            Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ………………..tại ………

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

1.      Ông, bà……………………………

Giới tính ……………….Quốc tịch:

Sinh ngày: …………………

Chứng minh nhân dân số: ……….. ngày cấp …………… Nơi cấp

Hộ khẩu thường trú: ……

2.      Ông, bà……………………………

Giới tính ……………….Quốc tịch:

Sinh ngày: …

Chứng minh nhân dân số: ……….. ngày cấp …………… Nơi cấp

Hộ khẩu thường trú: ………………………………

3.      Ông, bà……………………………

Giới tính ……………….Quốc tịch: ………………....................................................

Sinh ngày: …………

Chứng minh nhân dân số: ……….. ngày cấp …………… Nơi cấp

Hộ khẩu thường trú: …

 

Đã tiến hành họp về việc góp vốn điều lệ công ty, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích góp vốn: ……………….

2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên/cổ đông: …………

3. Thời gian góp vốn: …………………………………………………………

5. Cam kết của các thành viên/cổ đông: …………………………………………….

6. Nguyên tắc chia lợi nhuận: …………………….

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

 

CÁC THÀNH VIÊN/ CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

 

Tên cổ đông/thành viên

Chữ ký

 

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tầng 8,Phòng 809, nhà B3B, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 091452 2626