KIẾN THỨC PHÁP LUẬT   Đại diện theo quy định pháp luật của pháp nhân

Đại diện theo pháp luật của pháp nhân (Điều 137).

 

1. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm:

a) Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;

b) Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;

c) Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

2. Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định tại Điều 140 và Điều 141 của Bộ luật này.

 

Bình luận:

Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể là người được chỉ định theo điều lệ của pháp nhân (đối với pháp nhân thương mại), có thể là người được xác định theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (xem bình luận Điều 135), có thể là người được Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án. (Chẳng hạn, trong một vụ tranh chấp dân sự, Tòa án có thể chỉ định người đại diện cho công ty bị đơn là Giám đốc chi nhánh của công ty đó vì chi nhánh đó là đơn vị trực tiếp xác lập, thực hiện giao dịch dân sự đang có tranh chấp. So với BLDS năm 2005, điểm mới của BLDS năm 2015 là đã quy định cụ thể về việc một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Xuất phát từ thực tiễn hoạt động của pháp nhân, đặc biệt là pháp nhân thương mại với nhiều lĩnh vực và ngành nghề hoạt động kahcs nhau nên BLDS năm 2015 đã cho phép pháp nhân có thể chỉ định nhiều người đại diện theo pháp luật với từng mảng công việc, lĩnh vực nhất định. Theo đó, người đại diện có quyền nhân danh pháp nhân xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự vì lợi ích của pháp nhân trong phạm vi mảng công việc, lĩnh vực được đại diện.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55