Biểu mẫu đầu tư   Mẫu báo cáo thương nhân mua hàng nhập khẩu

 

  Mẫu BC-2. Báo cáo thương nhân mua hàng nhập khẩu

                       

TÊN DOANH NGHIỆP                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ:         /BC                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

BÁO CÁO THƯƠNG NHÂN MUA HÀNG NHẬP KHẨU

 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư...hoặc Ban QLKCN tỉnh...

Đồng kính gửi: Bộ Công Thương

 

 I/ THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN QUYỀN NHẬP KHẨU

 

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):......................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư số............do..............cấp ngày......tháng........năm.........................

Giấy phép kinh doanh (nếu có) số............do..............cấp ngày......tháng........năm................

Ngành, nghề thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh:

Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính:

Địa chỉ trụ sở chính:

 Điện thoại:…………….Fax:…………Email: ……………Website (nếu có)......................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên:.......................................................Nam/Nữ:....................................................

Chức danh:........................................................................................................................

 

II/ THÔNG TIN VỀ THƯƠNG NHÂN MUA HÀNG NHẬP KHẨU

 

 

STT

 

TÊN THƯƠNG NHÂN

 

MÃ SỐ THUẾ

 

MẶT HÀNG

 

 

TRỊ GIÁ (VNĐ)

  01

Công ty TNHH A

 

 

 

 

02

Công ty Cổ phần B

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

Công ty cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo này./.

 

            ......, ngày...... tháng....... năm......

. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55