Mẫu công văn   Mẫu công văn gửi đi các cơ quan nhà nước

 Mẫu công văn gửi đi các cơ quan

 


VIỆN KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN………...[35]

Số:          /..….[36]

V/v .........................................[37]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                           

 Hà Nội,  ngày         tháng      năm                                

 

 

                            Kính gửi: .........................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................   [38]

.................................................................................................................................................. . .                         

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .

.............................................................................................................  ./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ....................;

- Lưu: VT,....[39].... HP.XX. [40]

VIỆN TRƯỞNG [41]

 

 

(Chữ ký, dấu)

 

 

 

Họ và tên

 [35] Tên đơn vị ban hành văn bản.

[36] Số và ký hiệu văn bản:  Số …../ Tên viết tắt của đơn vị ban hành văn bản.

[37] Nêu trích yếu nội dung chủ yếu của văn bản.

[38] Nội dung của văn bản.

[39] Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

[40] Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

[41] Quyền hạn, chức vụ của người ký như Viện trưởng, người đứng đầu đơn vị, trường hợp cấp phó được giao ký thay người đứng đầu đơn vị thì ghi chữ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ người ký.

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55