Mẫu điều lệ công ty một thành viên do cá nhân thành lập

 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG

ĐIỀU LỆ CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 DO CÁ NHÂN THÀNH LẬP

 

A/ NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 :

 

Theo điều 22 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định : Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Cá nhân thành lập gồm có các nội dung cơ bản sau:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Ngành, nghề kinh doanh.

3. Vốn điều lệ.

4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của chủ sở hữu công ty.

5. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty..

6. Cơ cấu tổ chức quản lý.

7. Người đại diện theo pháp luật của công ty.

8. Thể thức thông qua quyết định của công ty.

9. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên.

10. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.

11. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

12. Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty.

13. Các nội dung khác do chủ sở hữu ghi vào nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

 

 

B/ CHI TIẾT ĐIỀU LỆ ĐỂ THAM KHẢO:           

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 ĐIỀU LỆ  

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN……………….

        

       Ông (Bà): …………………………………….(Ghi rõ họ và tên).                                   

       Sinh ngày:………………………. Dân tộc: …………………… Quốc tịch: ………………

       CMND (hoặc hộ chiếu) số: …………………. cấp ngày: ……………. tại: …….………….

       Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………

       Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………….

Nay quyết định thành lập  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN (dưới đây gọi tắc là Công ty) hoạt động tuân theo Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa ViệtNam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005 và các điều khoản sau đây của Bản điều lệ này.

 

CHƯƠNG I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi trách nhiệm

 

         Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp

  

Điều 2. Tên Doanh nghiệp.

 

- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: Công ty TNHH Một thành viên………………

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: …………………….……………………

- Tên Công ty viết tắt: ………………………………………………………………

 

Doanh nghiệp tham chiếu các Điều 31, 32, 33 và 34 Luật doanh nghiệp

 

Điều 3. Trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện

- Trụ sở chính của Công ty đặt tại số : ……,đường (xóm, ấp): ……………………… phường (xã, thị trấn) : …………………..., quận (huyện) :…………………….. TPHCM.

- Chi nhánh công ty đặt tại số : , đường (xóm, ấp):…………………………………….…. phường (xã, thị trấn) : ……………., quận (huyện, thị xã) : ……….. tỉnh, thành phố…………...

- Văn phòng đại diện của công ty đặt tại số : ………. , đường (xóm, ấp):……………. phường (xã, thị trấn) : …………...., quận (huyện, thị xã) : ……….. tỉnh, thành phố…………...

 Doanh nghiệp tham chiếu Điều 35 Luật doanh nghiệp.

 

Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh

……………………………………………………………………………………………………………………

 Doanh nghiệp tham chiếu Điều 7 Luật doanh nghiệp và Danh mục ngành nghề kinh doanh dùng trong đăng ký kinh doanh

 

Điều 5. Thời hạn hoạt động

 

1. Thời hạn hoạt động của công ty là: …………………………năm kể từ ngày thành lập và được phép hoạt động theo quy định của luật pháp.

 

2. Công ty có thể chấm dứt hoạt động trước thời hạn hoặc kéo dài thêm thời gian hoạt động theo quyết định của Chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Doanh nghiệp tham chiếu các Điều 150, 151, 152, 153, 154, 155 và 157 Luật doanh nghiệp

 

Điều 6. Người đại diện theo pháp luật

Ông (Bà): ……………………………………………………Nam/nữ: …………………..

Sinh ngày…….tháng …….năm……; Dân tộc:…………….; Quốc tịch: …………………

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:….… Ngày cấp ….….Nơi cấp: ……………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………..………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………….. (là Chủ tịch Công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc)

      

CHƯƠNG II

VỐN VÀ CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

 

Điều 7. Vốn điều lệ

 

1.   Toàn bộ vốn điều lệ của công ty là do chủ sở hữu công ty đóng góp.

2.    Vốn điều lệ của công ty là :……………….bao gồm:

    - Tiền Việt Nam:………………………(viết bằng chữ:.......................)

    - Ngoại tệ tự do chuyển đổi:…………………( Viết bằng chữ:..........................)

    - Tài sản khác: (loại tài sản, số lượng và giá trị của mỗi loại)

3.   Chủ Sỡ hữu Công ty cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức giá của tất cả các phần vốn góp bằng tài sản trên (nếu có góp vốn bằng tài sản).

 

Doanh nghiệp tham chiếu các Điều 18 và 30 Luật Doanh nghiệp.

 

Điều 8. Tăng, giảm vốn điều lệ

 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được giảm vốn điều lệ.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty.

 

Doanh nghiệp tham chiếu Điều 76 Luật Doanh nghiệp.

 

Điều 9. Quyền của chủ sở hữu công ty.

 

1.      Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

2.      Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp,

3.      Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

4.      Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

5.      Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

6.      Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

7.      Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

 

        

Doanh nghiệp tham chiếu Điều 64 Luật Doanh nghiệp.

 

Điều 10. Nghĩa vụ và hạn chế đối với quyền của Chủ sở hữu Công ty

 

            1. Nghĩa vụ của Chủ sở hữu

            a) G&

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155