Biểu mẫu khác   Mẫu đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

 TÊN DOANH NGHIỆP:......  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

 
 
 

 

                                                                       ........., ngày     tháng     năm......

                                                       

ĐƠN ĐỀ NGH

CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

 

Kính gửi:  Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp, đổi hoặc cấp lại giấy phép)           

        Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép)

 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ  in hoa):..........................................................................

Tên giao dịch:.........................................................................................................................

Tên viết tắt:.............................................................................................................................

 

2. Địa chỉ trụ sở chính :..........................................................................................................

..............................................................................................................…………..................

Điện thoại :...........................……- Fax :................................................................................

Website :..................................... - Email :.............................................................................

 

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:……………………...................

................................................................................Giới tính :............................…................

Chức danh:..............................................................................................................................

Sinh ngày :......./…..../…....Dân tộc :......... Quốc tịch :.......................................…...............

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số :..................................………................

Ngày cấp : …../….../…..Nơi cấp : .....................................................……………................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :..........................................................................................

................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại :.......................................................................................................................

.............................................................................................................................…...............

 

4. Tên, địa chỉ chi nhánh :.....................................................................................................

..................................................................................................................………..................

 

5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện ........................................................................................

..................................................................................................................………..................

 

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số..........ngày cấp..../...../....nơi cấp............................................................................................................................

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số ...............do.................................cấp ngày...........tháng.........năm............(trong trường hợp đổi, cấp lại Giấy phép)

 

7. Tài khoản tiền đồng số........... …........tại ngân hàng.........................................................

    Tài khoản tiền ngoại tệ số...................tại ngân  hàng........................................................

    Tài khoản ký quỹ số…………………tại ngân hàng…………………….........................

 

8. Lý do đề nghị đổi, cấp lại giấy phép:.................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

            Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Tổng cục Du lịch cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

 

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

 

                                                      NGƯỜI ĐẠI DIỆN

                                                      THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

                                                                          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ  tên)

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55