Biểu mẫu khác   Mẫu giấy ủy quyền có xác nhận cơ quan nhà nước

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

 

 

 

 

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: (2) ………………………………………………………………

 

 

 

 

I.  BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ………………..……  Sinh ngày… tháng…. năm  ……….....

Số CMND:............................ Nơi cấp :.................................. Ngày cấp :

Quốc tịch: ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký HKTT: (3)…………………………………… …………………….

Nơi ở hiện nay:………………………………… …………………………….

Tư cách tham gia tố tụng trong vụ án (4): …………………………………………

Lý do ủy quyền(5): ……………………………………………………………...

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên:………………………… Sinh ngày… tháng…. năm  ....

Số CMND:............................ Nơi cấp :.................................. Ngày cấp : ....................

Quốc tịch: ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký HKTT: (6) …………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………...

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:(7) 

IV. THỜI GIAN ỦY QUYỀN: (8)

Tôi ( 9) ……………xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi xác nhận đã hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Kính mong (10)……….. chấp nhận nội dung ủy quyền của chúng tôi.

Bên ủy quyền (11)

Chữ ký, hoặc điểm chỉ

họ và tên

    Bên được ủy quyền (12)

                    Chữ ký, hoặc điểm chỉ

họ và tên

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu M6

 (1) Ghi địa điểm làm giấy ủy quyền (ví dụ:Hải hậu, ngày…..tháng ….. năm…).

 (2) (10) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án.

 (3) (6) phải ghi đầy đủ số nhà (thôn xóm), đường phố........phường (xã, thị trấn)........ thành phố (huyện).......tỉnh ...

(4) Nêu tư cách tham gia tố tụng trong vụ án. VD: Là nguyên đơn, bị đơn hay người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

(5) Nêu lý do vì sao không trực tiếp tham gia tố tụng mà ủy quyền cho người khác

(7) Ghi cụ thể nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nhân danh bên ủy quyền 

(8) Từ ngày viết giấy ủy quyền đến khi giải quyết xong vụ án.

 (9) Ghi rõ họ, tên người ủy quyền

(11) (12) Chữ ký, hoặc điểm chỉ (nếu không biết chữ, biết ký) ghi rõ họ và tên của người ủy quyền và người được ủy quyền

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55