Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

 Phô lôc

VÒ mÉu hîp ®ång mua b¸n c¨n hé nhµ chung c­ lÇn ®Çu

(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè.01/2009/TT-BXD ngµy 25 th¸ng 02 n¨m 2009)

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

--------o0o-------

 

 

Hîp ®ång mua b¸n nhµ ë

(C¨n hé nhµ chung c­)

Hîp ®ång sè: ...................................

 

 

C¨n cø LuËt Nhµ ë n¨m 2005;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP ngµy 06 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;

C¨n cø Th«ng t­ sè 05/2006/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2006 cña Bé X©y dùng h­íng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP ngµy 06 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë

         C¨n cø Th«ng t­ sè......./2009/TT-BXD ngµy........th¸ng.......n¨m 2009 cña Bé X©y dùng vÒ quy ®Þnh mét sè néi dung vÒ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ h­íng dÉn mÉu hîp ®ång mua b¸n c¨n hé nhµ chung c­ trong dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng cña tæ chøc kinh doanh nhµ ë;

C¨n cø GiÊy phÐp §Çu t­ sè ................... cÊp ngµy .......... vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty ..........;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè ([1]) ..................................................................................;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè ([2])..................................................................................;

C¨n cø kh¸c ([3]) ................................................................................................;

Hîp ®ång mua b¸n nhµ nµy ®­îc lËp ngµy......  th¸ng......n¨m...... gi÷a c¸c bªn:

Bªn B¸n Nhµ ë (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn b¸n)

C«ng ty ([4]):

§Þa chØ:

§iÖn tho¹i:

Fax:

Tµi kho¶n sè:

Ng©n hµng giao dÞch:

M· sè thuÕ:

§¹i diÖn bëi ¤ng (bµ):

CMND (Hé chiÕu) sè:

CÊp ngµy:

Chøc vô:

Bªn Mua nhµ ë (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn mua):

¤ng (bµ) :

CMND (Hé chiÕu) sè :

CÊp ngµy:

N¬i ®¨ng ký hé khÈu th­êng tró:

§¹i diÖn cho (tr­êng hîp Bªn mua lµ tæ chøc):

 

§Þa chØ liªn hÖ:

§iÖn tho¹i:

Fax (nÕu cã):

Tµi kho¶n (nÕu cã):

M· sè thuÕ (nÕu cã):

Hai bªn tho¶ thuËn giao kÕt hîp ®ång nµy víi nh÷ng ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn ®­îc quy ®Þnh d­íi ®©y:

§iÒu 1: Bªn b¸n ®ång ý b¸n vµ Bªn mua ®ång ý mua 01 c¨n hé thuéc toµ nhµ chung c­................cïng víi nh÷ng ®Æc ®iÓm d­íi ®©y:

1.1. §Æc ®iÓm vÒ c¨n hé

C¨n hé sè:                                TÇng (tÇng cã c¨n hé):

DiÖn tÝch sµn c¨n hé:                                             m2

DiÖn tÝch sµn c¨n hé ®­îc ghi râ trong b¶n vÏ kÌm theo. DiÖn tÝch nµy ®­îc tÝnh theo c¸ch([5])....................

N¨m x©y dùng (ghi n¨m hoµn thµnh toµ nhµ chung c­):

C¨n hé trªn thuéc toµ nhµ chung c­([6])...........®­êng (hoÆc phè) ...........ph­êng (x·).............quËn (huyÖn, thÞ x·, thÞ trÊn, thµnh phè thuéc tØnh).................tØnh (thµnh phè)..............

C¸c ®Æc ®iÓm kh¸c nªu t¹i PhÇn m« t¶ c¨n hé ®Ýnh kÌm theo hîp ®ång nµy,  PhÇn m« t¶ c¨n hé lµ mét phÇn kh«ng t¸ch rêi cña hîp ®ång nµy.

        2.2. §Æc ®iÓm vÒ ®Êt x©y dùng toµ nhµ chung c­ cã c¨n hé nªu t¹i kho¶n 1.1 §iÒu nµy:

          Thöa ®Êt sè:...................................

          Tê b¶n ®å sè: ...............................

          DiÖn tÝch ®Êt sö dông chung:......................m2 (nÕu nhµ chung c­ cã diÖn tÝch sö dông chung bao gåm ®Êt trong khu«n viªn th× ghi diÖn tÝch ®Êt cña toµn bé khu«n viªn nhµ chung c­ ®ã, nÕu nhµ chung c­ kh«ng cã khu«n viªn th× ghi diÖn tÝch ®Êt x©y dùng nhµ chung c­ ®ã).

§iÒu 2. Gi¸ b¸n c¨n hé vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n

2.1 Tæng Gi¸ b¸n c¨n hé:.......................................

(B»ng ch÷:.........................................................................................)

Gi¸ b¸n nµy ®· bao gåm c¶ kinh phÝ ®ãng gãp cho viÖc b¶o tr× phÇn së h÷u chung cña nhµ chung c­ vµ bao gåm (hoÆc kh«ng bao gåm) lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, lÖ phÝ tr­íc  b¹, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT),.......

2.2 H×nh thøc thanh to¸n:

TÊt c¶ c¸c kho¶n thanh to¸n theo hîp ®ång nµy ph¶i tr¶ b»ng tiÒn ®ång ViÖt Nam (hoÆc ngo¹i tÖ nÕu ph¸p luËt cho phÐp). TÊt c¶ c¸c kho¶n thanh to¸n cã thÓ tr¶ b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n vµo tµi kho¶n cña Bªn b¸n theo ®Þa chØ sau:

Chñ tµi kho¶n:

Ng©n hµng ...................

Tµi kho¶n sè:................

2.3 Ph­¬ng thøc thanh to¸n:

Bªn mua sÏ thanh to¸n cho Bªn b¸n theo ... ®ît trªn tæng gi¸ b¸n c¨n hé ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:

a) Thanh to¸n ®ît 1:........................®ång (b»ng ch÷:................); thêi h¹n thanh to¸n:.........................

b) Thanh to¸n ®ît 2:...........................®ång (b»ng ch÷..................); thêi h¹n thanh to¸n..........................

...................................................................................

n) Thanh to¸n ®ît cuèi........................®ång (b»ng ch÷...................); thêi h¹n thanh to¸n...........................

§iÒu 3. ChÊt l­îng c«ng tr×nh

Bªn b¸n cam kÕt b¶o ®¶m chÊt l­îng c«ng tr×nh (nhµ chung c­ trong ®ã cã c¨n hé nªu t¹i §iÒu 1 hîp ®ång nµy) theo ®óng yªu cÇu trong thiÕt kÕ c«ng tr×nh.

§iÒu 4. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn b¸n

4.1. QuyÒn cña Bªn b¸n

a) Yªu cÇu Bªn mua tr¶ ®ñ tiÒn mua nhµ ®óng thêi h¹n ghi trong hîp ®ång;

b) Yªu cÇu Bªn mua nhËn nhµ ®óng thêi h¹n ghi trong hîp ®ång;

c) Cã quyÒn ngõng hoÆc yªu cÇu c¸c nhµ cung cÊp ngõng cung cÊp ®iÖn, n­íc vµ c¸c dÞch vô tiÖn Ých kh¸c nÕu Bªn mua vi ph¹m nghiªm träng Quy chÕ qu¶n lý sö dông nhµ chung c­ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 08/2008/Q§-BXD ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2008 cña Bé X©y dùng (sau ®©y gäi t¾t lµ Quy chÕ sè 08) hoÆc B¶n néi quy qu¶n lý sö dông nhµ chung c­ ®Ýnh kÌm theo Hîp ®ång nµy;

d) C¸c quyÒn kh¸c do hai Bªn tho¶ thuËn nh­ng ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi ph¸p luËt vÒ nhµ ë..............

4.2. NghÜa vô cña Bªn b¸n

a) X©y dùng hoµn chØnh c¬ së h¹ tÇng theo quy ho¹ch tæng thÓ ®· ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt, ®¶m b¶o khi bµn giao, Bªn mua cã thÓ sö dông vµ sinh ho¹t b×nh th­êng ([7]);

b) ThiÕt kÕ c¨n hé vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ ph¸p luËt x©y dùng (ThiÕt kÕ c¨n hé vµ quy ho¹ch tæng thÓ sÏ kh«ng bÞ thay ®æi trõ tr­êng hîp cã yªu cÇu cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn);

c) KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc x©y dùng c¨n hé ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng x©y dùng, kiÕn tróc kü thuËt vµ mü thuËt theo ®óng thiÕt kÕ, tiªu chuÈn kü thuËt hiÖn hµnh.

d) B¶o qu¶n nhµ ë ®· b¸n trong thêi gian ch­a giao nhµ ë cho Bªn mua. Thùc hiÖn b¶o hµnh ®èi víi c¨n hé vµ nhµ chung c­ theo quy ®Þnh nªu t¹i §iÒu 9 cña hîp ®ång nµy;

®) ChuyÓn giao c¨n hé cho Bªn mua ®óng thêi h¹n kÌm theo b¶n vÏ thiÕt kÕ tÇng nhµ cã c¨n hé vµ thiÕt kÕ kü thuËt liªn quan ®Õn c¨n hé.

e) Cã tr¸ch nhiÖm lµm thñ tôc ®Ó c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn cho Bªn mua c¨n hé vµ bµn giao c¸c giÊy tê cã liªn quan ®Õn c¨n hé cho Bªn mua theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP ngµy 06 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ;

g) C¸c nghÜa vô kh¸c theo tho¶ thuËn ([8]).............................................

§iÒu 5. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn mua

5.1. QuyÒn cña Bªn mua:

a) NhËn c¨n hé cã chÊt l­îng víi c¸c thiÕt bÞ, vËt liÖu nªu t¹i PhÇn m« t¶ c¨n hé ®Ýnh kÌm hîp ®ång nµy vµ b¶n vÏ hå s¬ theo ®óng thêi h¹n nªu t¹i §iÒu 8 cña hîp ®ång nµy.

b) Yªu cÇu Bªn b¸n lµm thñ tôc nép hå s¬ cho c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë ®èi víi c¨n hé theo thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 cña Th«ng t­ sè......./2009/TT-BXD ngµy.......th¸ng.......n¨m 2009 cña Bé X©y dùng;

 c) Sö dông c¸c dÞch vô h¹ tÇng do doanh nghiÖp dÞch vô cung cÊp trùc tiÕp hoÆc th«ng qua Bªn b¸n sau khi nhËn bµn giao c¨n hé.

d) C¸c quyÒn kh¸c do hai Bªn tho¶ thuËn (8) ..................................................

........................................

5.2. NghÜa vô cña Bªn mua

a) Thanh to¸n cho Bªn b¸n tiÒn mua c¨n hé theo nh÷ng ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña hîp ®ång nµy;

b) Thanh to¸n c¸c kho¶n thuÕ vµ lÖ phÝ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh­ néi dung nªu t¹i §iÒu 5 cña hîp ®ång nµy;

c) Thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô nh­: ®iÖn, n­íc, truyÒn h×nh c¸p, truyÒn h×nh vÖ tinh, th«ng tin liªn l¹c...

d) Thanh to¸n kinh phÝ qu¶n lý vËn hµnh (tr«ng gi÷ tµi s¶n, vÖ sinh m«i tr­êng, b¶o vÖ, an ninh...) vµ c¸c chi phÝ kh¸c theo ®óng tho¶ thuËn quy ®Þnh t¹i ®iÓm 11.4, 11.5 vµ 11.6 §iÒu 11 cña Hîp ®ång nµy.

®) Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ sè 08 vµ B¶n néi quy qu¶n lý sö dông nhµ chung c­ ®Ýnh kÌm theo Hîp ®ång nµy;

e) T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp qu¶n lý vËn hµnh trong viÖc b¶o tr×, qu¶n lý vËn hµnh nhµ chung c­;

g) Sö dông c¨n hé ®óng môc ®Ých theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña LuËt Nhµ ë;

h) C¸c nghÜa vô kh¸c theo tho¶ thuËn................................

§iÒu 6. ThuÕ vµ c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ ph¶i nép

C¸c bªn mua b¸n tho¶ thuËn tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh khi mua b¸n c¨n hé cã liªn quan ®Õn viÖc chuyÓn nh­îng vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c¨n hé (lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn, lÖ phÝ tr­íc b¹...)([9]). Bªn b¸n cã tr¸ch nhiÖm nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt liªn quan ®Õn viÖc chuyÓn nh­îng c¨n hé. (Tr­êng hîp cã tho¶ thuËn nh­ Bªn b¸n nép hé cho Bªn mua hoÆc cã c¸c tho¶ thuËn kh¸c vÒ thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh th× còng ph¶i ghi cô thÓ).

§iÒu 7. ChËm trÔ trong viÖc thanh to¸n vµ chËm trÔ trong viÖc giao nhµ

Tho¶ thuËn cô thÓ vÒ tr¸ch nhiÖm cña Bªn mua nÕu chËm trÔ thanh to¸n vµ tr¸ch nhiÖm cña Bªn b¸n nÕu chËm trÔ giao nhµ (chÊm døt hîp ®ång; ph¹t; tÝnh l·i, møc l·i suÊt; ph­¬ng thøc thùc hiÖn khi vi ph¹m....).

§iÒu 8. Giao nhËn c¨n hé

8.1. Bªn b¸n cã tr¸ch nhiÖm bµn giao c¨n hé cho Bªn mua vµo thêi gian (ghi râ thêi gian bµn giao c¨n hé):......................

Click vào đây để tải "Mau HD mua ban can ho nha chung cu lan dau.doc"

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55