Mẫu công văn   Mẫu n5a - công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

                                                                                                                              N5A

 

Tên cơ quan/Tổ chức                          …………..ngày ……..tháng………năm…….

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số: ……………………………..

Đề nghị cấp thẻ tạm trú cho

người nước ngoài

 

 

          Kính gửi: ……………………………………………………..

 

 

Đề nghị quí cơ quan xem xét cấp thẻ tạm trú cho………..người nước ngoài sau đây:

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Thông tin chi tiết từng người kèm theo)

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                            Thủ trưởng cơ quan/Tổ chức

                                                                      (Ký đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55