Biểu mẫu khác   Mẫu thông báo

                                                                                                                                                                                  (1)

TÊN CƠ QUAN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………...                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………...….                                                                    --------------

 

                                                                                                                                               …….., ngày …. tháng …. năm ……

 

THÔNG BÁO

Về ……………………(2)……………………….

           Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………… (3) …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………....

 

Nơi nhận:                                                                                    THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

- Như trên

- ….

- …

- Lưu: (Đơn vị thảo văn bản và văn thư).                                                                    (Ký tên đóng dấu)

----------

     1. Dùng cho các cơ quan, đơn vị để thông tin về nội dung và kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; truyền đạt kịp thời các quyết định của cấp trên.

      Sau khi thông báo nếu cần thì ra văn bản pháp quy (Quyết định, Chỉ thị) để cấp dưới thực hiện. Không dùng hình thức thông báo để thay văn bản pháp quy thuộc thẩm quyền của cơ quan.

      2. Tóm tắt nội dung thông báo (về việc gì, cuộc họp, buổi làm việc…).

      3. Nội dung thông báo phải ghi cụ thể thời gian, người chủ trì giải quyết (kết luận), cơ quan, cá nhân tham dự, và có nhiệm vụ để biết triển khai thực hiện.

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55