Biểu mẫu khác   Mẫu tờ khai cấp đổi hộ chiếu phổ thông

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

 

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp,

sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Ảnh mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng, cỡ 4x6 (1)

 

1. Họ và tên (viết chữ in hoa) .............................................................................. 2. Nam   Nữ 

3. Sinh ngày ......tháng ..... năm...........Nơi sinh (tỉnh, TP).....................................................................

4. Giấy CMND số                                 Ngày cấp ....../......./............Nơi cấp (tỉnh, TP).............................

Text Box: Ảnh mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng, cỡ 3×4 (1)
            5. Dân tộc ..................... 6. Tôn giáo..................................7. Số điện thoại........................................

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu)...........................................................................................

9. Địa chỉ tạm trú (nếu có)................................................................................................................

....................................................................................................................................................

10. Nghề nghiệp...................................11. Tên và địa chỉ cơ quan làm việc (nếu có)............................... ...................................................................................................................................................

12. Cha: họ và tên...................................................................................sinh ngày......./...../............

     Mẹ: họ và tên.....................................................................................sinh ngày......./...../............

     Vợ /chồng: họ và tên...........................................................................sinh ngày......./...../............

13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số.........................................cấp ngày ....../...../...........

14. Nội dung đề nghị .................................................................................... 

15. Con dưới 14 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):

     Họ và tên (chữ in hoa):............................................................ Nam   Nữ 

     Sinh ngày......tháng.....năm......... Nơi sinh ( tỉnh, TP)..................................

     Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

 

Xác nhận

của Trưởng Công  an xã/ phường/ thị trấn hoặc của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác ³

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

Làm tại ................... ngày ...../ ......./...........

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

                   PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

Chú thích:

(1) Mỗi người dán một tấm ảnh, kem theo 3 tấm ảnh để rời.

(2) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu (do mất/ hư hỏng/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con); cấp đổi

hộ chiếu;điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND trong hộ chiếu; bổ sung con dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của cha/

mẹ; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).

(3) Trưởng Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với các trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện

và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi.

     Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức đó xác nhận.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55