Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

 

Hôm nay, ngày   tháng   năm 2009, tại ………………………..

        Tôi là:      , sinh ngày   , chứng  minh nhân dân số   do Công an Hà Nội cấp ngày  , đăng ký hộ khẩu thường trú tại            , thành phố Hà Nội.

Tôi là người thừa kế theo     của ông/bà     chết ngày   theo Giấy chứng tử số  do Uỷ ban nhân dân  cấp ngày      

Tài sản mà tôi được thừa kế là:

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.

 

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

           

 

Người từ chối nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55