KIẾN THỨC PHÁP LUẬT   Quy định việc sáp nhập pháp nhân theo bộ luật dân sự

Sáp nhập pháp nhân (Điều 89).

 

1. Một pháp nhân có thể được sáp nhập (sau đây gọi là pháp nhân được sáp nhập) vào một pháp nhân khác (sau đây gọi là pháp nhân sáp nhập).

2. Sau khi sáp nhập, pháp nhân được sáp nhập chấm dứt tồn tại; quyền và nghĩa vụ dân sự của pháp nhân được sáp nhập được chuyển giao cho pháp nhân sáp nhập.

 

Bình luận:

Sát nhập pháp nhân là hoạt động của pháp nhân được sát nhập và pháp nhân sát nhập, theo đó, pháp nhân được sát nhập tiến hành nhập vào với pháp nhân sát nhập (A là pháp nhân được sát nhập, B là pháp nhân sát nhập. Sau khi sát nhập trở thành pháp nhân B). Sát nhập pháp nhân là phương thức cải tổ nhằm mở rộng quy mô hoạt động của một pháp nhân.

So với Điều 95 BLDS năm 2005, Điều luật này đã tao cơ chế thông thoáng hơn so với việc sát nhập pháp nhân thông qua việc lược bỏ các điều kiện sát nhập pháp nhân được quy định tại Điều 95 ( gồm các điều kiện: (i) Các pháp nhân sát nhập phải cùng loại; (ii) Việc sát nhập pháp nhân phải được quy định tại điều lệ, hoặc có thảo thuận giữa các pháp nhân hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Việc giản tiện hóa điều kiện là phù hợp với xu thế đơn giản các thủ tục pháp lý nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế.

- Hậu quả pháp lý sau khi sát nhập pháp nhân: (i) Không hình thành một pháp nhân mới; (ii) Pháp nhân được sát nhập chấm dứt sự tồn tại về pháp lý; (iii) Tất cả quyền, nghĩa vụ dân sự của pháp nhân được sát nhập được chuyển gaio cho pháp nhân sát nhập 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55